ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - 2017

Dla jedostek samorządu terytorialnego podstawową zmianą obowiązującą od 2017 roku jest centralizacja VAT. Poza sprawami dotyczącymi zagadnień księgowych, wprowadziła ona również duże zmiany w zakresie zamówień publicznych.

rozwiń szczegóły

Przede wszystkim, podległe jednostki budżetowe utraciły samodzielną podmiotowość w zakresie realizowanych zamówień, w tym również dotyczących mediów.

Ponadto, zgodnie z uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 roku (sygn. akt I FPS 4/15) odrębnymi od JST podatnikami VAT nie są, oprócz wyżej wymienionych, również samorządowe zakłady budżetowe.

Te zmiany pośrednio powodują, że wszystkie te jednostki nie mogą samodzielnie organizować postępowań (lub - co było częstsze - negocjacji) np. w zakresie zakupywanych mediów. Tak więc w tym zakresie organizowanie takich postępowań - wcześniej uzasadnione jedynie zasadnością ekonomiczną powstania takiej małej gminnej grupy zakupowej - staje się koniecznością, gdyż obecnie nie jest to już nawet grupa zakupowa, tylko jednolity podmiot. Powierzanie samodzielności (np. szkole w zakresie zakupu energii) według dotychczasowych zasad, do tej pory powodowało, że taki zakup mógł nie podlegać rygorom ustawy PZP. Oznaczało to również, że szkoły mogły zawierać także Obecnie nie ma już wątpliwości, że gmina powinna organizować takie zakupy łącznie z jednostkami, co rzutuje na samą konieczność zachowania procedury PZP z zastosowaniem łącznej wartości zamówienia. W tej sytuacji trudno będzie w Polsce znaleźć gminę, która dla prądu, po prawidłowym określeniu tej wartości wraz z jednostkami, nie przekroczy progu 30.000 euro. Wyodrębnianie jednostek byłoby po prostu niedozwolonym dzieleniem przedmiotu zamówienia, które może być uznane za próbę uniknięcia procedury przetargowej.

Natomiast dla wszystkich jednostek finansów publicznych zeszłoroczna (2016) nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych wprowadziła zapisy, doprecyzowujące ich obowiązki w kwestiach, do których mogły istnieć wątpliwości interpretacyjne, na przykład samej konieczności organizowania przetargu.

rozwiń szczegóły

Trzeba zdać sobie sprawę, że wszelkiego typu aneksy cenowe lub porozumienia "promocyjne" są zgodne z prawem wyłącznie w przypadku, gdy nie przekraczacie na tego typu wydatki progu 30.000 euro. Znajdujące się w takich dokumentach zapisy o karach umownych w przypadku ich zerwania jednoznacznie wskazują, że w takim przypadku mamy do czynienia z zobowiązaniem finansowym, a więc z naruszeniem PZP, niezależnie od tego, jak się ten dokument nazywa "porozumienie cenowe", "regulamin promocji" czy w dowolny sposób. Tak czy inaczej jest to umowa na czas określony, ze ściśle określoną wartością - w przypadku gminy z reguły przekraczającą 30.000 euro.

Ponadto trzeba pamiętać, że argument o tym, że "przecież u nas jest tylko jeden dostawca" też jest nieprawdziwy : owszem, jest jeden, ale jeden dystrybutor : tymczasem bazując na jego infrastrukturze możecie korzystać z usług różnych dostawców. Dlatego nieprawdą jest tłumaczenie, że zagadnienia te są nieodłącznie powiązane, a nowy artykuł PZP, 5b, ust.1 nie pozostawia żadnych wątpliwości, że jest to nielegalne.

Ale wbrew pozorom, nawet samo prawidłowe określenie konieczności organizacji przetargu, a więc wartości przedmiotu przyszłego zamówienia nie jest łatwe. Tak na przykład w przypadku przetargów dotyczących prądu trzeba umieć prawidłowo oddzielić wykazane na fakturach wielkości, składające się na część zakupową i dystrybucyjną. Dopiero wtedy można jednoznacznie stwierdzić, czy postępowanie jest niezbędne i w jakim zakresie.

Ponadto, po określeniu, co może, a co musi być przedmiotem zamówienia, należy w następnej kolejności prawidłowo dobrać tryb postępowania (w zależności od branży).

rozwiń szczegóły

I tak w wyżej opisanym przykładzie organizacji postępowań dla energii elektrycznej, czym innym jest zakup prądu (dostawa), a czym innym dystrybucja (usługa, która z przyczyn obiektywnych może być świadczona tylko przez jednego dostawcę). Zwracamy uwagę na brzmienie wprowadzonego w PZP artykułu 5d, który wprawdzie zezwala na łączenie dwóch różnych rodzajów zamówień, ale wyłącznie pod warunkami określonymi w art. 5e, a więc konieczności dostosowania trybu do głównego przedmiotu zamówienia. A głównym przedmiotem zamówienia będzie w tym przypadku zawsze zakup energii, a nie dystrybucja, pełniąca wobec zakupu rolę pomocniczą, służebną. Dzieje się tak nawet, jeśli wcześniej potrafiliście to prawidłowo podzielić i okazywało się, że jej udział wartościowy był większy (tak jak wskazywał uchylony art. 5 w ust. 2).

Zeszłoroczna nowelizacja nałożyła również dodatkowe obowiązki, związane z prowadzeniem przetargów, m.in. w zakresie obowiązku wcześniejszego komunikowania zamiaru przeprowadzenia procedury poprzez umieszczenie jej w planie zamówień na dany rok. Wskazuje na to brzmienie artykułu 13a znowelizowanej ustawy, również wchodzący w życie z początkiem 2017.

rozwiń szczegóły

Zgodnie z jego brzmieniem, jednostki finansów publicznych są zobowiązane do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej, zarówno w ujęciu terminowym, jak i wartościowym. Zwracamy uwagę, że zapisy te są obligatoryjne ! Nie zastosowanie się do tej konieczności może być łatwo kwestionowane przez organy kontrolne.

Jak zwykle w podobnych sytuacjach, nasza firma przygotowała pakiet usług, dzięki którym moglibyśmy Państwu pomóc.

Oferujemy wykonanie audytów, obejmujących wykonanie wszelkich niezbędnych obliczeń i przekazanie Wam wyników, które możecie w takim planie umieścić, a jeśli takie będzie Wasze życzenie, później również pomóc Wam w samej organizacji takiego przetargu.

rozwiń szczegóły

Jeśli jeszcze nie przeprowadzaliście Państwo przetargów na dostawę mediów, trzeba zaznaczyć, że nie jest to łatwe. Wskazane jest również, aby planując postępowanie, przewidzieć taki termin jego przeprowadzenia, aby uzyskać możliwie najkorzystniejsze efekty ekonomiczne. Zlecając wcześniejsze wykonanie przez nas audytu uzyskacie również sugestie w tym zakresie.

Usługa może dotyczyć jednej lub kilku branż łącznie. Na dole strony zamieszczamy wzór zlecenia na wykonanie takiej usługi. Daje on Państwu wiele możliwości wyboru różnych wariantów, w zależności od wymaganych do objęcia współpracą branż i stanu zaawansowania wcześniej przeprowadzonych przez Was prac. W przypadku trudności z jego interpretacją proszę skorzystać z również dołączonego arkusza kalkulacyjnego, pomocnego w zakresie określenia kosztów. Nie wykluczamy, że wkrótce zostanie tu zamieszczony jego odpowiednik, działający online.


Pliki do pobrania: