ZAKUPY ZBIOROWE

Zapewne zetknęliście się już Państwo z podobnymi działaniami, grupującymi konsumentów celem uzyskania korzystniejszych cen np. telewizora lub wycieczki zagranicznej poprzez stworzenie grupy zakupowej - ludzi zainteresowanych takim samym towarem. Rozwiązań tego typu jest wiele, począwszy od serwisu Groupon, poprzez rozmaite jego klony i modyfikacje. Nie mamy zamiaru tych działań powielać ani dublować. Niemniej uważamy, że mają one wyraźny sens ekonomiczny i chcielibyśmy zaproponować podobne usługi, skierowane do podmiotów biznesowych. Tego typu rozwiązania również są już dostępne na rynku, ale proponujemy tą usługę dla dwóch specyficznych kategorii klientów.

Pierwszą grupę stanowią odbiorcy energii elektrycznej, czyli - praktycznie wszyscy (tymczasowo - z wyłączeniem podmiotów indywidualnych). Co istotne, nie reprezentujemy żadnego z dostawców energii (po szczegóły zapraszamy na strony dotyczące energetyki). Wręcz przeciwnie, zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji wszystkich potencjalnych dostawców. Każdy z zainteresowanych klientów może przystąpić do takiej grupy, a następnie dzięki naszej koordynacji działań i platformie licytacyjnej po przeprowadzeniu usługi uzyskać warunki dostaw niedostępne dla niego jako dla pojedynczego użytkownika.

Nasza rola w takim przypadku polega na zebraniu informacji o podmiotach, zainteresowanych taką usługą, a po uzyskaniu deklaracji przystąpienia do grupy rejestrujemy ją w naszym portalu. Każdy z uczestników grupy otrzymuje indywidualny login, umożliwiający podgląd całości działań prowadzonych dla grupy (w tym jej składu), a po zakończeniu pełny wgląd w przebieg licytacji.

Drugą grupę potencjalnych beneficjentów naszego systemu stanowią ci, którzy są zobligowani do stosowania Prawa Zamówień Publicznych.

Chcemy umożliwić im zbiorcze zamawianie dowolnych towarów i usług, aby można było uzyskać nie tylko analogiczny efekt w postaci tańszego zakupu, ale również odciążenie pracowników - specjalistów PZP - od konieczności samodzielnego dokonywania tych czynności. Nie bez znaczenia jest również fakt dużej specyfiki poszczególnych zamawianych artykułów. Robimy to już w podstawowych naszych branżach, zauważając, jak wiele kłopotów sprawia np. prawidłowe rozpisanie przetargu w energetyce, nie ograniczające konkurencji.

Nasze obecnie planowane działania dobrze zobrazuje sytuacja szpitala, ponieważ tam występuje ogromna różnorodność potencjalnych potrzeb : żywność, środki opatrunkowe, aparatura, gazy, ubrania ochronne, usługi różnych rodzajów itp. Będąc pod wrażeniem wymaganego zakresu wiedzy, jaka jest niezbędna do organizacji tak różnorodnych postępowań, jednocześnie nie dziwią nas sytuacje, gdy skutkuje to intensywnym poszukiwaniem w internecie odpowiednich wzorców, w tym również nierzadko powielaniem identycznych błędów.

Naszą rolę dla tej grupy zainteresowanych widzimy w następujący sposób :

- tworzymy grupy chętnych zainteresowanych konkretnym artykułem, publikując informację na temat zgłoszonych zapotrzebowań i planowanych terminach organizacji postępowania,

- zarejestrowanym podmiotom rozsyłamy biuletyny informacyjne o najbliższych planowanych działaniach w zakresie ich branży (czyli np. szpitale otrzymują informacje, że w marcu ktoś planuje organizację postępowania na nici chirurgiczne lub zakup tomografu),

- instytucja wiodąca opracowuje wspólną dla całej grupy zakupowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

- udostępniamy naszą platformę licytacyjną i publikujemy łączne oczekiwania wszystkich uczestników.

Tak więc, w przypadku wykorzystania platformy licytacyjnej czynności związane z zamówieniem sprowadzałyby się do zamieszczenia na Państwa stronie informacji o postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej i linka do tej aukcji.

Działalność tego typu jest na rynku nowością, ale posiada pewne analogie do stosowanej w procesach budowlanych funkcji inwestora zastępczego. Taka konstrukcja oznacza m.in. to, że umowy z wykonawcami nadal podpisuje dotychczasowy zamawiający, podobnie - to on pozostaje wobec nich płatnikiem, powierzając jedynie samo przeprowadzenie postępowania.

Chcemy, aby taka usługa była maksymalnie tania, a jednocześnie wykorzystywała wiedzę specjalistów danej branży. Oczywiście sami nie znamy się na wszystkim, a nawet nie mamy takich ambicji. W związku z tym, w miarę pojawiania się kolejnych grup towarów, będziemy poszukiwać specjalistów, którzy w drodze zawartej z nami odrębnej umowy cywilno-prawnej podejmą się zarówno opracowania SIWZ, jak również zobowiążą się do udzielania odpowiedzi na mogące pojawiać się zapytania Wykonawców.

Na początek koncentrujemy się na rozpoznaniu zainteresowania usługą. Prosimy o wyrażenie swojego wstępnego zainteresowania na formularzu (indywidualnie rozsyłanym do poszczególnych zainteresowanych grup). Przesłanie takiego formularza może nastąpić również na Wasz wniosek. Wypełnienie go nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążące : stanowi on jedynie ankietę dotyczącą oczekiwanego sposobu świadczenia takiej usługi lub innych oczekiwań. Wypełnienie ankiety będzie mogło nastąpić zarówno z podaniem własnych danych kontaktowych, jak pozostać w pełni anonimowe.