Kodeks etyczny firmy

Niniejszy dokument precyzuje zasady obowiązujące w firmie MultiAudyt sp. z o.o., zwanej dalej w skrócie firmą. Obowiązuje on również podmioty współpracujące oraz przedstawicieli firmy, którzy przyjęcie treści tego dokumentu i jego akceptację potwierdzają własnoręcznym podpisem.

  1. Potrzeby własne firmy i jej przedstawicieli nie mogą być przedkładane ponad potrzeby klienta.
  2. Firma i jej przedstawiciele są obowiązani udzielać na każdorazowe żądanie klienta, który podpisał umowę na wykonanie którejkolwiek z usług wyjaśnień dotyczących treści przedstawionych lub wymaganych dokumentów.
  3. Na życzenie klienta firma w każdym przypadku zapewnia niezbędną pomoc przy wdrożeniu zaproponowanych usług, w tym również udzielanie wszelkich wyjaśnień. Co do zasady pomoc taka powinna następować niezwłocznie i nieodpłatnie, o ile nie wymaga osobistego stawiennictwa współpracownika firmy, a w przypadkach tego wymagających powinna nastąpić na dwustronnie ustalonych zasadach, opartych np. o zwrot poniesionych kosztów.
  4. Ze względu na dynamiczny charakter zmian w obsługiwanych branżach firma nie może dać gwarancji, że w dowolnym ustalonym okresie na rynku nie pojawią się oferty korzystniejsze niż przedstawione. Każda wykonana usługa posiada natomiast gwarancję „tu i teraz”, co oznacza, że przedstawia się rozwiązania najkorzystniejsze na dzień wykonania usługi, który powinien być oznaczony w przekazywanym opracowaniu.
  5. Wszelkie analizy są wykonywane z zachowaniem należytej rzetelności, w oparciu o najlepszą wiedzę o możliwościach rynkowych na dzień wykonania usługi.
  6. W przypadku rozliczeń opartych o zasadę „success fee” rozliczenie następuje po upływie okresu, umożliwiającego praktyczną weryfikację osiągniętych rezultatów. Firma może zaproponować warunki promocyjne, polegające na wcześniejszym uregulowaniu należności przy jednoczesnej obniżce ceny za usługę.
  7. Na życzenie klientów, którzy niezależnie od zasady „success fee”  muszą wcześniej przewidzieć wartość końcową usługi, w każdej branży istnieje (lub zostanie stworzona) możliwość uzyskania wstępnych wyników analizy na podstawie udzielonego zlecenia (bez wcześniejszego podpisywania umowy o współpracy).
  8. Firma gwarantuje niezmienność proponowanych warunków współpracy w okresie 3 miesięcy od przedstawienia propozycji. W przypadku zmiany cenników lub warunków umowy w tym okresie, o ile klient nie uzna nowych warunków za korzystniejsze, wcześniej złożona propozycja zachowuje moc.
  9. Firma chroni wszelkie powierzone dane klientów, które będą użyte wyłącznie na potrzeby oferowanych usług, czyli zarówno podczas wykonania usługi, jak i później nie będą one odsprzedawane, użyczane ani udostępniane w jakiejkolwiek formie innym podmiotom.

Zatwierdzam do stosowania –

Prezes Zarządu MultiAudyt sp. z o.o.                        Przyjmuję do wiadomości i stosowania

2009.10.29

……………………………………………………………………………………………