LICYTACJE

 
Nasz portal jest obecnie jedynym, który umożliwia przeprowadzenie licytacji [NOWOŚĆ!] dostaw gazu, a oprócz tego energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych, zgodnie z aktualnym stanem Prawa Energetycznego / Telekomunikacyjnego oraz Prawa Zamówień Publicznych (PZP).
Licytacje elektroniczne są również legalną formą organizowania postępowań wg PZP, umożliwiającą do tego maksymalizację uzyskanych tą drogą efektów ekonomicznych (oszczędności). Formalnie jedynym ograniczeniem jest fakt, że podmioty zobowiązane do stosowania PZP i grupy z udziałem tych podmiotów nie mogą skorzystać z usługi licytacji, jeśli łączna wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w PZP, art. 11 pkt. 8. Niemniej jednak, z uwagi na konieczność ścisłego dokumentowania przeprowadzanych postępowań, podmiotom samorządowym zwykle proponujemy przeprowadzenie przetargu.

ZAKRES USŁUGI

Zainstalowany moduł licytacyjny dokonuje przeliczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego ofert, złożonych przez Wykonawców. Po złożeniu oferty informuje ich automatycznie, którą pozycję na liście zajmują. Technicznie odbywa się to poprzez udostępnienie użytkownikom następujących funkcjonalności:

dla Zamawiających / Zleceniodawców :

- uzyskanie indywidualnego numeru i hasła dostępu do licytacji,
- na życzenie - bieżący podgląd stanu licytacji, w tym informacji o ilości złożonych ofert i czasie ich złożenia,
- po zakończeniu licytacji - uzyskanie zestawienia złożonych ofert wraz z ujawnieniem nazw oferentów oraz szczegółów tych ofert, pogrupowane w kolejności według najkorzystniejszych oraz według czasu złożenia oferty, wraz z możliwością wydruku takich zestawień.

dla Wykonawców :

- każdorazowe uzyskanie indywidualnego numeru Wykonawcy oraz indywidualnego hasła dostępu do licytacji,
- panel umożliwiający wprowadzenie szczegółów nowej oferty lub modyfikację oferty wcześniejszej,
- w trakcie trwania licytacji bieżący podgląd pozycji, zajmowanej przez złożoną przez siebie ofertę,
- po zakończeniu licytacji, informacji o pozycji zajętej przez ofertę.
W przypadkach postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami PZP informacji o ilości przyznanych punktów i wyborze bądź odrzuceniu oferty udziela po zatwierdzeniu wyników Zamawiający.
 
UWARUNKOWANIA (LICYTACJE DOSTAW ENERGII LUB GAZU)

Usługa ta może być zrealizowana dla pojedynczego podmiotu lub dla grupy zakupowej. W tym drugim przypadku - nawet, jeśli Wasze zużycie określane samodzielnie nie byłoby interesujące dla poszczególnych dostawców, poprzez zebranie przez nas większej liczby chętnych możemy zapewnić uzyskanie przez Was stawek zdecydowanie nieosiągalnych w inny sposób.
Istnieje jednak kilka specyficznych uwarunkowań, które musi spełnić taka grupa zakupowa. Przede wszystkim, wszystkie wchodzące w nią podmioty muszą się zgodzić co do identycznego dla wszystkich terminu świadczenia przyszłych dostaw.
 
Wskazane jest operowanie wszystkich uczestników grupy na terenie tego samego dostawcy (OSD). Wprawdzie istnieje również możliwość organizacji licytacji dla podmiotu rozproszonego (z punktami odbioru energii leżącymi w różnych obszarach), ale w takim przypadku należy traktować taki podmiot jako samodzielną grupę zakupową. Stąd, jeśli łączne zużycie dla tych punktów nie jest zbyt duże, traci się efekt ich połączenia we wspólną grupę, a więc korzystniejsze może się okazać przyłączenie poszczególnych punktów do grup zakupowych powstających odrębnie w każdym z obszarów.
Konieczne jest posiadanie wspólnego, możliwego do zaakceptowania wspólnego dla wszystkich dostawców wzoru umowy na dostawę energii. Ich standardowe wzory różnią się między sobą, ale nasz wzór jest akceptowany przez wszystkich.
 
Należy podkreślić, że integralną część usługi stanowi analiza możliwości prawnych objęcia usługą, dokonywana poprzez analizę bieżących umów z posiadanym dostawcą.
 
UWARUNKOWANIA
(USŁUGI  TELEKOMUNIKACYJNE)
 
Panel licytacyjny funkcjonuje z uwzględnieniem takich czynników jak : każdy stosowany sposób taryfikacji, wielkość poszczególnych stawek, kwot abonamentów, pakiet minut wliczonych w abonament (z możliwością całkowitego zastąpienia abonamentów pakietami minut, zarówno rozliczanymi odrębnie dla każdego numeru telefonu, jak i łącznie na kontrakt), możliwość udzielania łącznego rabatu od kwoty rachunku, możliwość wprowadzenia do oferty ofert promocyjnych ograniczonych czasowo (np. obniżki abonamentu przez zdefiniowany samodzielnie okres).
 
Telefonia stacjonarna

W telekomunikacji stacjonarnej należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe określenie możliwego do objęcia zakresem postępowania przedmiotu zamówienia i właściwy sposób sformułowania danych wyjściowych. W szczególności należy uwzględnić dotychczas stosowane metod taryfikacji, różnicowanie stawek w różnych kategoriach połączeń, posiadane pakiety minut wliczonych w abonament, czasem również ograniczenia terminowe, prawne lub techniczne. Można oczywiście próbować zrobić to samemu, ale znacznie łatwiej powierzyć to zadanie specjalistom. Usługę taką nazywa się zwykle audytem telekomunikacyjnym. Nasza firma oczywiście świadczy również takie usługi - szczegóły i warianty takiej współpracy znajdziecie Państwo tutaj.

Nie ma jednak przeciwwskazań, żeby usługę licytacji w firmie Multiaudyt przeprowadzić na bazie audytu przeprowadzonego przez dowolną inną firmę lub zorganizować postępowanie, bazując całkowicie na wiedzy Zamawiającego, jeżeli okaże się ona wystarczająca do jego przeprowadzenia. Należy tylko podkreślić, że w takim przypadku firma Multiaudyt, udzielając gwarancji prawidłowości mechanizmów licytacji nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do skuteczności przeprowadzonego postępowania lub uzyskanych efektów ekonomicznych.

Łącza internetowe

W przypadku łącz internetowych charakterystyczne jest to, że mogą być świadczone przez dowolny okres, ale standardem stało się podpisywanie umów na okresy zamknięte, na przykład 24miesięczne. Zasada ta zwykle obowiązuje niezależnie od tego, czy usługa jest realizowana po łączu kablowym, czy drogą radiową przez operatorów komórkowych. Przed powierzeniem nam licytacji usług tego typu warto się więc upewnić, czy istnieje już prawna możliwość dokonania zmian, czyli czy zbliża się koniec okresu umownego.

Telefonia komórkowa

W telefonii komórkowej występują podobne uwarunkowania, ale są też wyraźne różnice. Najbardziej charakterystyczną z nich są zwykle rozmijające się ze sobą okresy umowne, które utrudniają skuteczne przeprowadzenie postępowania. Drugą typową różnicą jest konieczność operowania nie tylko parametrami o charakterze ekonomicznym, ale również innymi, nie poddającymi się łatwej obiektywizacji cenowej, na przykład zasięgiem sieci w danej lokalizacji. Szczególnie w przypadku zamówień publicznych, gdzie preferowanym kryterium będzie zawsze cena, trzeba się odpowiednio zabezpieczyć przed wynikającymi z tego zagrożeniami. Również i w tym przypadku wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu telekomunikacyjnego, uwzględniającego m.in. również okresy umowne dla posiadanych telefonów.

Urządzenia

Poza parametrami o charakterze ekonomicznym dotyczącymi samych usług telekomunikacyjnych, zachodzi czasem również konieczność uwzględniania urządzeń. Najczęściej dotyczy to przypadku telefonii komórkowej - oferowanych aparatów telefonicznych, ale również może dotyczyć również rozwiązań typu dostawa centrali wraz ze świadczeniem usług. W obu przypadkach zachodzi konieczność określenia wymaganych parametrów, ale gdy już uda się to zrobić - nie ma przeciwwskazań, żeby połączyć licytację usług i urządzeń w jedną spójną całość.

Inne licytacje w zakresie telefonii

Teoretycznie przedmiotem licytacji mogą być również projekty sieci strukturalnych, linii światłowodowych i miedzianych, jak również zapewne wiele innych usług. Jednak z uwagi na zazwyczaj jednostkowy, indywidualny charakter takich zamówień doradzamy w takim przypadku skorzystać z opcji "Przetargi".

Jeśli jesteście zainteresowani szczegółowymi warunkami tej usługi, zapraszamy do zapoznania się z jej regulaminem (link), dodatkowo tu załączonym jako plik PDF.

Jeżeli potrzebujecie najpierw uzyskać więcej informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Wypełnienie go i przesłanie do nas nie jest dla Was w jakimkolwiek stopniu zobowiązujące do skorzystania z naszych usług.